Obchodní podmínky – Obchod U Kamenného slopu

Obchod U Kamenného sloupu
Blanka Voláková
se sídlem Třebsko 27, 262 42 – TŘEBSKO

IČ: 655 894 24
DIČ: CZ7061281128

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.kamennysloup.cz

Odběrné místo: Obchod U Kamenného sloupu, Náměstí T.G.M. 142, 26101 Příbram 1

Adresa pro vrácení zásilek: Obchod U Kamenného sloupu, Náměstí T.G.M. 142, 26101 Příbram 1
(Náklady na dopravu zpět si hradí zákazník sám)

číslo účtu: 19-7552910207/0100
IBAN CZ5101000000197552910207
BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX

Kontaktní telefony – kamenná prodejna: +420 318 627 149, +420 602 386 162
Kontaktní telefon Blanka Voláková: +420 736 689 296
email: info@kamennysloup.cz

 

1. Definice

„Prodávajícím“ se rozumí fyzická osoba Blanka Voláková, se sídlem Třebsko 27, 262 42 – TŘEBSKO, IČO: 655 894 24.

„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

„Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.

„E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Uživatele z internetové adresy (URL) https://kamennysloup.cz/

„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele dostupné z internetové adresy (URL): https://kamennysloup.cz/obchodni-podminky/ . „Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pro produkty obsahující alkohol a alkoholické výrobky musí být starší 18 let.

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1       Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

2.2       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.3       Prodávající si vyhrazuje právo znění Obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.4       Kupující může objednávat zboží v E-shopu buď na základě registrace prostřednictvím svého Uživatelského účtu, nebo také bez registrace a bez založení Uživatelského účtu.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1       Po registraci Kupujícího v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet”).

3.2       Při registraci Kupujícího v E-shopua při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.3       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.4       Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, pokud je neaktivní déle než 1 rok, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.

3.5       Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1       Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu mají nezávazný charakter a Prodávající zásadně není povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Veškeré údaje uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření smlouvy. Umístění Zboží ve webovém rozhraní E-shopu je považováno za výzvu k podávání nabídek ve smyslu ust. § 1780 odst. 2 občanského zákoníku a návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka ze strany Kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením řádně vyplněné objednávky ze strany Prodávajícího, a v této souvislosti se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4.2       Za účelem objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.3       Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odesílá Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

4.4       Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem Kupujícímu Zboží a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, Kupujícímu vzniká závazek Zboží převzít a zaplatit za Zboží Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4.5       Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou Kupujícím Prodávajícímu při registraci do uživatelského rozhraní E-shopu.

4.6       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a Kupující je hradí sám.

4.7       Kupní smlouva je uložena u Prodávajícího a Prodávající Kupujícímu kdykoliv znění Kupní smlouvy zašle.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1       Webové rozhraní E-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

5.2       Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Kupujícímu.

5.3       Webové rozhraní E-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

5.6       Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v balení společně se zbožím.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2       Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel Zboží převzal:

  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující od Zboží očekával s ohledem na povahu Zboží
  • že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3       Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.4       Neodstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5       Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

6.6       Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.7       Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.8       Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1       Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7.2       Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným než původně sjednaným způsobem doručení.

7.3       Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a obsah balíku, v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci popř. pořídit fotodokumentaci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci zásilky nebude brán zřetel.

7.4       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.

7.5       Z dodání jsou vyloučeny následující Zásilky k přepravě u společnosti Zásilkovna, s. r. o., a proto se na zásilky nevztahuje reklamace:

  • obsahující kazící se zboží nebo zboží lehce poškoditelné, křehké, s tekutým obsahem a dále zboží, které je nutno zvláštním způsobem chránit nebo se kterým je nutné zvláštním způsobem nakládat.

Zásilky se přepravují kumulovanou dopravou, která pro ně bývá fyzicky náročná.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé částky sjednané Kupní ceny.

8.2       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

8.4       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5       Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6       Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas s doručováním na adresu elektronické pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodávajícímu.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

9.2.1.   poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

9.2.2.   poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

9.2.3.   první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

9.3     Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 9.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kamennysloup.cz

9.4      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.5      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

9.6      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.7     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, COOKIES

10.1       Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých, Prodávajícímu poskytnutých, osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to na dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Osobními údaji se rozumí údaje poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu, a to zejména jméno, příjmení, telefon, adresa a e-mailová adresa. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení služeb a produktů Poskytovatele a za účelem zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky dle zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu.

10.2       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.3       Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

10.4       Informace o zákaznících Prodávajícího jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění Kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

10.5       Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží.

10.6       Jednotlivé objednávky a smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli E-shopu.

10.7       Uvedením e-mailové adresy a/nebo čísla mobilního telefonu Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přičemž tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na následující e-mailovou adresu: info@kamennysloup.cz.

 

10.8       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v E-shopu možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1      V případě, že se Spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@kamennysloup.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

11.2      Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním řádem, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3      Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11.4      Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

11.5      Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

 

V Příbrami, dne 15. 10. 2015